عامل فروشهمکاری اوریناگ با سازمان ها و ادارات کشور